Cyfle: Galwad am ddramau ac awduron newydd.

Llwyddiant ysgubol fu i Playpen 2017-18, gan i bawb a fu’n rhan o’r prosiect, o awduron i gyfaryddwyr, o berfformiwyr i gynulleidfaoedd fwynhau’r broses yn arw. Ein bwriad gwreiddiol oedd i feithrin un ddrama’n unig o’i egin cyntaf i berfformiad sgript mewn llaw, ond yn y pen draw, cyflwynwyd saith sgript fel darlleniadau sgript mewn llaw. Rydym am ddatblygu tri o’r dramau hynny ymhellach ac am ymgeisio am nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru er mwyn eu datblygu ymhellach drwy broses o Ymchwil a Datblygiad i berfformiad llawn a chynhyrchiad teithiol.

O ganlyniad i’r llwyddiant hwnnw, rydym am wneud yr holl beth eto, gan lawnsio Playpen   2018 – 2019.

Gofynnir i chi cyflwyno ugain munud cyntaf o sgript, ynghyd ag 1-2 o dudalennau i ddisgrifio’r ddrama yn ei chyfanrwydd.

Awst 1af yw’r dyaddiad cau.

Gall y darn o ugain munud fod yn ddarn agoriadol neu yn ddrafft cynnar. Rydym yn chwilio am egin syniad, a’n bwriad yw i’ch cynorthwyo i siapio’r 20 munud hwnnw, ac i’ch cefnogi drwy bob cam o’r broses hyd at Gyrraedd y Diwedd erbyn terfyn y broses Playpen.

Cynigiwn gyngor, cefnogaeth, gweithdai a darlleniadau drwy gydol y broses.

Falle’ch bod chi’n un o’r bobol gymrodd ran y tro dwetha, falle’ch bod chi wedi mynegi awydd i sgwennu, falle bod cymryd rhan y tro dwetha wedi’ch ysbrydoli, falle bod gwylio un o’r perfformiadau neu gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb wedi peri i chi feddwl y byddech yn hoffi rhoi cais arni, neu falle’ch bod chi wastad wedi meddwl am droi’ch llaw at ysgrifennu, ond erioed wedi rhoi geiriau ar bapur.

Felly sgwennwch, ceisiwch roi’r geiriau yna ar bapur, dechreuwch sgwennu, peidiwch â gor-feddwl,  a stopiwch pan gyrhaeddwch 20 tuadlen.

Bydd y rhaglen gyntaf o sgriptiau PlayPen Beginnings/Cama’rDdrama yn cymryd lle yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn Hydref 15fed mewn lleoliadau sydd yn cynnwys Amgueddfa Ceredigion, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Gallwch ysgrifennu yn Gymraeg a/neu yn Saesneg, a bydd y dramodydd Catrin Fflûr Huws yn cefnogi’r sawl sydd yn cyflwyno gwaith yn Gymraeg.

Rhai canllawiau wrth i chi feddwl am eich syniadau a rhoi inc ar bapur neu deipio ar y sgrin wag honno.

  1. Sgwennwch o’r galon. Does dim ots os yw’r ddeialog yn wael, os yw’r strwythur yn llac, os yw’r arrddull yn aneglur. Os yw’r awdur yn sgwennu dryw i’w hunan, bydd y gwaith yn gryfach o’r herwydd a gallwn ddangos i chi sut i wella eich cymeriadau, sgwennu deialog well, gwella’r strwythur a datblygu’r arddull.
  2. Peidiwch ac ysgrifennu’r hyn rydych yn deimlo y dylech fod yn ysgrifennu – ysgrifennwch beth y’ch chi eisiau sgwennu. Y mae sgwennu drama yn cymryd amser maith, ac mae ail-ddrafftio yn broses hirach fyth. Byddwch yn byw efo’r syniad hwn am gyfnod hir. Os y’ch chi ond yn ei ysgrifennu am eich bod chi’n meddwl ei fod e’n bwnc llosg, neu ei bod e’n rhywbeth y bydd yn atyniadol i cynulleidfa, bydd e’n ddi-fflach. Ysgrifennwch am yr hyn rydych yn garu, yr hyn sy’n eich gwneud yn flin, y pethau sy’n ennyn eich brwdfrydedd.
  3. Cadwch e’n syml. Os y’ch chi ar gomisiwn gan y National Theatre neu’r Royal Exchange neu’r Sherman, mae rhwydd hynt i chi sgriptio ar gyfer cast mawr a setiau cymhleth, ond y gwir yw bod arian yn brin ym myd y theatr, ac felly mae setiau cymhleth yn rhy ddrud, a chast o ddim mwy na 4 yn fwy tebygol ar gyfer drama deithiol. Yn bennaf fodd bynnag, mae’n anodd iawn i sgwennu sgript efo llu o gymeriadau. Paham gwneud y gwaith yn anodd. Amcan Playpen yw amgylchedd gefnogol i’ch galluogi i otffen eich sgript. Bydd cadw e’n syml yn ei wneud e’n rhwyddach. Canolbwyntiwch ar stori syml, efo cymeriadau cryfion.
  4. Theatr yw hwn, nid teledu na radio na ffilm. Paham mae’ch stori’n addas ar gyfer gofod theatrig lle mae perthynas uniongyrchol a chyswllt emosiynol â chynulleidfa gaeth(aidd)? Manteisiwch at y berthynas hon wrth ddatblygu’ch syniadau.

Nid oes cyfyngiadau ar faes pwnc, arddull neu faint y cast.

Dylai’ch cais cynnwys 20 munud cyntaf o ddrama lawn (tua 20 tudalen) a 1-2 o dudalennau o amlinelliad o’r ddrama lawn. Mae croeso i chi gyflwyno mwy nag un syniad.

Os am fwy o wybodaeth neu gyngor pellach cysylltwch â playpenaberystwyth@gmail.com

Ry’n ni hefyd yn chwilio am unigolion i gymryd rhan fel perfformwyr a chyfarwyddwyr, felly cysyllwtwch os â diddordeb.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *