Cyfle: Galwad am ddramau ac awduron newydd.

Llwyddiant ysgubol fu i Playpen 2017-18, gan i bawb a fu’n rhan o’r prosiect, o awduron i gyfaryddwyr, o berfformiwyr i gynulleidfaoedd fwynhau’r broses yn arw. Ein bwriad gwreiddiol oedd i feithrin un ddrama’n unig o’i egin cyntaf i berfformiad sgript mewn llaw, ond yn y pen draw, cyflwynwyd saith sgript fel darlleniadau sgript mewn llaw. Rydym am ddatblygu tri o’r dramau hynny ymhellach ac am ymgeisio am nawdd gan Gyngor Celfyddydau Cymru er mwyn eu datblygu ymhellach drwy broses o Ymchwil a Datblygiad i berfformiad llawn a chynhyrchiad teithiol.

O ganlyniad i’r llwyddiant hwnnw, rydym am wneud yr holl beth eto, gan lawnsio Playpen   2018 – 2019.

Gofynnir i chi cyflwyno ugain munud cyntaf o sgript, ynghyd ag 1-2 o dudalennau i ddisgrifio’r ddrama yn ei chyfanrwydd.

Awst 1af yw’r dyaddiad cau.

Gall y darn o ugain munud fod yn ddarn agoriadol neu yn ddrafft cynnar. Rydym yn chwilio am egin syniad, a’n bwriad yw i’ch cynorthwyo i siapio’r 20 munud hwnnw, ac i’ch cefnogi drwy bob cam o’r broses hyd at Gyrraedd y Diwedd erbyn terfyn y broses Playpen.

Cynigiwn gyngor, cefnogaeth, gweithdai a darlleniadau drwy gydol y broses.

Falle’ch bod chi’n un o’r bobol gymrodd ran y tro dwetha, falle’ch bod chi wedi mynegi awydd i sgwennu, falle bod cymryd rhan y tro dwetha wedi’ch ysbrydoli, falle bod gwylio un o’r perfformiadau neu gymryd rhan mewn sesiwn holi ac ateb wedi peri i chi feddwl y byddech yn hoffi rhoi cais arni, neu falle’ch bod chi wastad wedi meddwl am droi’ch llaw at ysgrifennu, ond erioed wedi rhoi geiriau ar bapur.

Felly sgwennwch, ceisiwch roi’r geiriau yna ar bapur, dechreuwch sgwennu, peidiwch â gor-feddwl,  a stopiwch pan gyrhaeddwch 20 tuadlen.

Bydd y rhaglen gyntaf o sgriptiau PlayPen Beginnings/Cama’rDdrama yn cymryd lle yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn Hydref 15fed mewn lleoliadau sydd yn cynnwys Amgueddfa Ceredigion, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Gallwch ysgrifennu yn Gymraeg a/neu yn Saesneg, a bydd y dramodydd Catrin Fflûr Huws yn cefnogi’r sawl sydd yn cyflwyno gwaith yn Gymraeg.

Rhai canllawiau wrth i chi feddwl am eich syniadau a rhoi inc ar bapur neu deipio ar y sgrin wag honno.

 1. Sgwennwch o’r galon. Does dim ots os yw’r ddeialog yn wael, os yw’r strwythur yn llac, os yw’r arrddull yn aneglur. Os yw’r awdur yn sgwennu dryw i’w hunan, bydd y gwaith yn gryfach o’r herwydd a gallwn ddangos i chi sut i wella eich cymeriadau, sgwennu deialog well, gwella’r strwythur a datblygu’r arddull.
 2. Peidiwch ac ysgrifennu’r hyn rydych yn deimlo y dylech fod yn ysgrifennu – ysgrifennwch beth y’ch chi eisiau sgwennu. Y mae sgwennu drama yn cymryd amser maith, ac mae ail-ddrafftio yn broses hirach fyth. Byddwch yn byw efo’r syniad hwn am gyfnod hir. Os y’ch chi ond yn ei ysgrifennu am eich bod chi’n meddwl ei fod e’n bwnc llosg, neu ei bod e’n rhywbeth y bydd yn atyniadol i cynulleidfa, bydd e’n ddi-fflach. Ysgrifennwch am yr hyn rydych yn garu, yr hyn sy’n eich gwneud yn flin, y pethau sy’n ennyn eich brwdfrydedd.
 3. Cadwch e’n syml. Os y’ch chi ar gomisiwn gan y National Theatre neu’r Royal Exchange neu’r Sherman, mae rhwydd hynt i chi sgriptio ar gyfer cast mawr a setiau cymhleth, ond y gwir yw bod arian yn brin ym myd y theatr, ac felly mae setiau cymhleth yn rhy ddrud, a chast o ddim mwy na 4 yn fwy tebygol ar gyfer drama deithiol. Yn bennaf fodd bynnag, mae’n anodd iawn i sgwennu sgript efo llu o gymeriadau. Paham gwneud y gwaith yn anodd. Amcan Playpen yw amgylchedd gefnogol i’ch galluogi i otffen eich sgript. Bydd cadw e’n syml yn ei wneud e’n rhwyddach. Canolbwyntiwch ar stori syml, efo cymeriadau cryfion.
 4. Theatr yw hwn, nid teledu na radio na ffilm. Paham mae’ch stori’n addas ar gyfer gofod theatrig lle mae perthynas uniongyrchol a chyswllt emosiynol â chynulleidfa gaeth(aidd)? Manteisiwch at y berthynas hon wrth ddatblygu’ch syniadau.

Nid oes cyfyngiadau ar faes pwnc, arddull neu faint y cast.

Dylai’ch cais cynnwys 20 munud cyntaf o ddrama lawn (tua 20 tudalen) a 1-2 o dudalennau o amlinelliad o’r ddrama lawn. Mae croeso i chi gyflwyno mwy nag un syniad.

Os am fwy o wybodaeth neu gyngor pellach cysylltwch â playpenaberystwyth@gmail.com

Ry’n ni hefyd yn chwilio am unigolion i gymryd rhan fel perfformwyr a chyfarwyddwyr, felly cysyllwtwch os â diddordeb.

 

 

 

 

Opportunity: CALL for new plays and new writers.

Playpen 2017-2018 was a great success and everyone involved; writers, directors, performers and audience enjoyed the experience immensely. We started the project planning to take one play through to a rehearsed reading of the full play but instead ended up taking seven plays through to readings. We are also very pleased to say that three of those plays will be moving forward to be developed further and we’ll be applying for Arts Council Wales support to develop them through a final stage of research and development and into production and tour.

So we’ve decided to do it all again and we’re pleased to announce the launch of Playpen 2018 – 2019.

We are asking for you to send us the first 20 minutes of a play along with a 1-2 page proposal describing the whole play.

The deadline is 1st August.

The first 20 minutes can be a well refined beginning or it could be a very rough first draft. We are looking for the seedlings of ideas and we want to work with you to get those first 20 minutes into better shape and to help you through every stage of the writing process to Get to the End by the end of the Playpen process.

We’ll be offering advice, support, workshops, readings all the way through.

Maybe you are one of the ones who took part last time, maybe you’ve mentioned an interest an writing, maybe being involved last time inspired you, maybe watching one of the readings or taking part in a Q&A made you think you’d like to have a go, maybe you have always had an idea you would like to write but have never quite got round to putting pen to paper.

So get writing, give it a go getting words on that page, just start writing, don’t think about it too much, just start writing and stop when you have 20 pages.

The first set of readings PlayPen Beginnings Cama’rDdrama will be taking place during the week commencing the 15th October and we are very excited to say venues will include National Library Wales and Ceredigion Museum and of course Aberystwyth Arts Centre.

We are also very pleased to say that Catrin Fflur Huws will be available to support any writers writing in Welsh.

A few tips from you as you think about your ideas and move forward to put pen to blank paper or type onto that blank screen!

 1. Write from the heart. It doesn’t matter if the dialogue is rough, if the structure is loose, if the style isn’t clear. If a writer shows their heart, it will be stronger piece of writing for it and we can show you how to improve your characters, write better dialogue, improve the structure and develop the style
 2. Don’t write what you think you should be writing write what you WANT to write. Writing a play takes a long time, rewriting takes even longer. You will be with this idea for a long time. If you are only writing it because you think it’s topical, or you think it’s what people want to watch then it will show, it will lack heart. Write about those things that you’re passionate about, write about the things that make you angry, write about the things that endlessly fascinate you.
 3. Keep it simple. It’s all well and good when you’re a commissioned writer writing for the National Theatre or the Royal Exchange of the Sherman to think huge casts and rolling sets but the reality of theatre is budgets are very low, we can’t afford large complex sets, a cast of 4 actors is the most likely option in touring theatre. Most of all though it’s really difficult to write plays with complex set changes and lots of characters. Why make it difficult for yourself? PlayPen is about a supportive environment in which to finish your play. Keeping it simple will make that easier for yourself. Focus on a great story well told with strong characters.
 4. This is theatre, it’s not radio, television or film. What about your idea means that telling it as a play in a theatre space makes it stronger. Theatre is about a very direct relationship with an audience, it’s about an (almost) captive audience, it’s about emotional engagement with the audience within the most direct relationship you can have with an audience for your writing. Make the most of all those things in your idea.

There are no restrictions on subject matter, style or cast size.

The submission should include the first 20 minutes of a full length play (approximately 20 pages) and a 1-2 page proposal of the whole play. Writers are welcome to submit more than one idea.

If you would like any advice or would like to talk through an idea then please do feel free to contact me at playpenaberystwyth@gmail.com

We are also looking for people to be involved in the project as performers and directors so if you are interested in being involved then please do get in contact.

PlayPen Seedlings National Library Wales

A creative journey exploring the National Library Wales, a chance to be inspired and find ideas on a creative treasure hunt with tutors Catrin Fflur Huws(Cymraeg) and Sandra Bendelow (English-language). For beginner writers or writers new to writing for performance or writers who just want some fun.

30/6/2018 LLGC/ NLW, Saturday 11-4PM

£25 per course with bursaries available

Contact playpenaberystwyth@gmail.com to book a place or apply for a bursary. Limited spaces available.

Cama’rDdrama Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Siwrne greadigol o amgylch rhai o drysorfeydd Aberystwyth, cyfle i ennyn ysbrydoliaeth a chanfod syniadau newydd ar helfa drysor i ganfod syniadau newydd gyda’r tiwtoriaid Catrin Fflur Huws (Cymraeg) a Sandra Bendelow (Saesneg). Ar gyfer ‘sgwennwyr newydd a hen lawiau sydd am chwilota am syniadau.

30/6/2018 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Dydd Sadwrn 11-4YP

£25 am bob cwrs – bwrsariaethau ar hael

Cysylltwch â playpenaberystwyth@gmail.com er mwyn archebu lle neu i ymgeisio am fwrsariaeth. Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.

 

Cama’rDdrama

Mae Cama’r Ddrama yn gyfres o weithdai sy’n cael eu cynnal mewn tri lleoliad cyffrous: Amgueddfa Ceredigion, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a gweithdy awyr agored yn y dref.

Siwrne greadigol o amgylch rhai o drysorfeydd Aberystwyth, cyfle i ennyn ysbrydoliaeth a chanfod syniadau newydd ar helfa drysor i ganfod syniadau newydd gyda’r tiwtoriaid Catrin Fflur Huws (Cymraeg) a Sandra Bendelow (Saesneg). Ar gyfer ‘sgwennwyr newydd a hen lawiau sydd am chwilota am syniadau.

£25 am bob cwrs – bwrsariaethau ar hael

 • 16/6/2018 Amgueddfa Ceredigion Museum, Dydd Sadwrn 11-4 YP
 • 30/6/2018 Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Dydd Sadwrn 11-4YP
 • 7/7/2018 Syniadau yn y Stryd, Dydd Sadwrn 11-4YP

Cysylltwch â playpenaberystwyth@gmail.com er mwyn archebu lle neu i ymgeisio am fwrsariaeth. Nifer cyfyngedig o leoedd ar gael.

PlayPen Seedlings

PlayPen Seedlings is a series of three workshops taking place at Ceredigion Museum, National Library Wales and an outdoor workshop exploring Aberystwyth.

A creative journey exploring some of our amazing Aberystwyth spaces and places, a chance to be inspired and find ideas on a creative treasure hunt with tutors Catrin Fflur Huws(Cymraeg) and Sandra Bendelow (English-language). For beginner writers or writers new to writing for performance or writers who just want some fun.

£25 per course with bursaries available

The dates and venues are:

16/6/2018 Amgueddfa Ceredigion Museum, Saturday 11-4PM
30/6/2018 LLGC/ NLW, Saturday 11-4PM
7/7/2018 Outdoor Adventure Idea Trail ,Saturday 11-4PM

Contact playpenaberystwyth@gmail.com to book a place or apply for a bursary. Limited spaces available.

 

Crash Test at Y Stordy Tuesday 12th June

Crash Test will be back on Tuesday 12th June 8PM at it’s new home Y Stordy/The Storehouse at Rummers Wine Bar.

Crash Test is a scratch night which offers writers and performers the chance to share work in development in a supportive environment. Previous scratch nights have included comedy sketches, cabaret, plays, radio,short film scripts, storytelling, poetry, performance art and stand-up comedy.

The Storehouse is a Grill and Cocktail Bar in the ground floor of the iconic Rummers Wine Bar. The building, which was originally built as a mill storehouse, was also the site of the very first theatre space in Aberystwyth from about 1818 in which the renowned actress Sarah Siddons performed.

The evening is hosted by performance artist, writer and stand-up comedian James Baker who brings a very innovative style to the evening creating a fun, hilarious and unique experience for audience.

Sandra Bendelow said,  “Anyone is welcome to come along to Crash Test and try out a poem, a short story, anything they are working on, or if they have a short play or a bit of a longer piece and they want it to be performed we have lots of wonderful actors who will perform it. In the first one we had someone performing his own poetry for the very first time, he was brilliant, absolutely loved the experience and he’s really excited about writing more. That is what

Crash Test is all about, giving the chance for people to have a go at writing and performing. Storehouse at Rummers Wine Bar is such a lovely intimate, homely space that it works perfectly for Crash Test. Audiences always enjoy the evening because it’s fun and exciting and people get to see work at its earliest stages, there is always a range of styles and subjects so there’s something for everyone.”

Noson sgratch yw Crash Test sydd yn cynnig cyfle i awduron a pherfformwyr i rannu gwaith ar waith mewn amgylchedd ddiogel. Y mae nosweithiau blaenorol wedi cynnwys perfformiadau comedi, cabaret, dramau, sgriptiau byrion ar gyfer ffilm, adrodd straeon, barddoniaeth, a chelfyddyd perfformiadol.

Arweinir y noswaith gan James Baker, sydd yn artist perfformio, awdur a digrifwr sydd, drwy ei steil gwreiddiol, yn rhoi stamp hwyliog, doniol ac unigryw ar y noson, ac fe’i trefnir gan yr awdur a’r cynhyrchydd Sandra Bendelow o Scriptography Productions.

The event is free. There will be an opportunity at the end of the evening to Pay What you Want

The project is an open and inclusive project which welcomes participation. If you are a writer or performer who would like to take part then get in contact with playpenaberystwyth@gmail.com

Crash Test is back!

Crash Test will be back on Tuesday 10th April at The Storehouse at 8PM.

Following on from their project PlayPen, supporting seven writers to get to the end of writing a full-length play, they are back supporting new writers to test out their work in front of a supportive and extremely informal environment.

Crash Test nights have previously been held at the RAFA Club (before it became Bar 46), The Boat Club, Boulders Cafe in Borth and Aberystwyth Arts Centre and has now found a new home at The Storehouse. (the wine selection and extensive gin collection was in no way an influence on the decision when looking for a new host!)

The Storehouse is a Grill and Cocktail Bar on the ground floor of the iconic Rummers Wine Bar. The building which was originally built as a mill storehouse was the very first theatre space in Aberystwyth. It was a theatre from about 1818 in which the renowned actress Sarah Siddons performed. (Though we know it was a theatre there is some uncertainty about which part of the building housed the theatre so any local historians please feel free to get in touch as we would love to know more.)

 Crash Test is a scratch night which offers writers and performers the chance to share work in development in a supportive environment. Previous scratch nights have included comedy sketches, cabaret, plays, short film scripts, storytelling, poetry, performance art and stand-up comedy – the rule is as long as it involves performance and words then it’s good to go though we have once waived the words rule!)

Crash Test is hosted by performance artist, writer and stand-up comedian James Baker who brings a very innovative style to the evening creating a fun, hilarious and unique experience for audience. (This basically means anything goes and no-one really knows where James comedic style will take him so prepare for the unexpected!) The event is curated by writer and producer Sandra Bendelow from Scriptography Productions.

The project is an open and inclusive project which welcomes participation. If you are a writer or performer who would like to take part then get in contact with scriptographyproductions@gmail.com Everyone is welcome to get involved.

Sandra Bendelow said,  “we are delighted to be back with Crash Test which has always been such a fun night for participants and audiences as we test out new work on audiences. We will be holding the event every two months through the summer as we want more people to be able to take part. We are thrilled to be in partnership with The Storehouse at Rummers Wine Bar to present the event and excited to be bringing theatre back to such an iconic venue in Aberystwyth.”

Noson sgratch yw Crash Test sydd yn cynnig cyfle i awduron a pherfformwyr i rannu gwaith ar waith mewn amgylchedd ddiogel. Y mae nosweithiau blaenorol wedi cynnwys perfformiadau comedi, cabaret, dramau, sgriptiau byrion ar gyfer ffilm, adrodd straeon, barddoniaeth, a chelfyddyd perfformiadol.

Arweinir y noswaith gan James Baker, sydd yn artist perfformio, awdur a digrifwr sydd, drwy ei steil gwreiddiol, yn rhoi stamp hwyliog, doniol ac unigryw ar y noson, ac fe’i trefnir gan yr awdur a’r cynhyrchydd Sandra Bendelow o Scriptography Productions.

The event is free. There will be an opportunity at the end of the evening to Pay What you Want

Death Comes to St Michaels by Tom O’Malley

PlayPen Get to the End – Gets to the End. On 13th March 7:45PM at Aberystwyth Arts Centre the project will be presenting the final full-length play, Death Comes to St Michaels written by Tom O’Malley, directed by Caroline Clark and performed by Denise Williams, Jason Philpot, Jeremy Newman, Alex Gilbey, Huw Evans, Billy Taylor-Adam, Daz O’Connell, Lynne Baker, Sean Byrne, Paula Gallagher, Emma Sims, Heather Giles.

Death Comes to St Michaels sees an untimely death disturb a dinner party in a sleepy seaside town. It is left to the new vicar and a local reporter to help the Inspector unravel the truth.

PlayPen Get to the End began in March 2017 with PlayPen: Beginnings, with the first twenty minutes of 8 plays by local writers across 2 nights featuring 42 characters and performed by over 30 actors. This part of the project has been named ‘Get to the End’ in reference to the project supporting writers to achieve the very simple but often evasive task of simply getting to the end of writing a play.

PlayPen: Get to the End is a development project by Scriptography Productions produced by Richard Hogger, Tom O’Malley and Sandra Bendelow.

Tickets are available from the box office 01970 623232 or https://www.aberystwythartscentre.co.uk/theatre/death-comes-st-michaels

 

7# Five things from Tom O’Malley

Death Comes to St Michael’s is the seventh and final in our series of rehearsed readings for new full length plays. We asked all of the writers participating in PlayPen Get to the End to share the five things that stopped them and the five things that helped them Get to the End. Here the writer of Death Comes to St Michaels, Tom O’Malley shares his five things.

5 things that stopped you getting to the end

 • Starting without a clear enough idea of what I was meant to be doing.
 • Sitting at my desk and planning too much
 • Doing too much research, i.e. searching you tube for murder mystery plays
 • Giving up too readily and too early in the process
 • Looking for biscuits, not finding them, going to the shop, and making coffee – too often

5 things that helped you?

 • Deciding on a plan and sticking to it, at least for the first draft
 • Sitting at my desk and putting pen to paper – regardless of the consequences
 • Switching off the TV
 • Not allowing myself any biscuits or coffee if I even considered giving up.
 • Looking forward to finishing it!!!

Death Comes to St Michaels is written by Tom O’ Malley, directed by Caroline Clark performed by Lynne Baker, Denise Williams, Heather Giles, Paula Gallagher, Emma Simms,  It will be presented as a script in hand reading at Aberystwyth Arts Centre on 13th March at 7:45PM

Tickets for Death Comes to St Michaels are available through the box office 01970 623232 or https://www.aberystwythartscentre.co.uk/theatre/death-comes-st-michaels

 

More information on PlayPen Get to the End is available here